Türkiye’de Belediyelerde Örnek Gastronomi Turizmi Faaliyetleri

Yazarlar

  • Meryem ARSLAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Gastronomi- Gastronomi Turizmi- Belediyeler- El Sanatları- Yerel Kalkınma

Özet

Multidisipliner bir aktivite olan gastronomi, turizm faaliyetleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunan önemli bir endüstri bileşenidir. Destinasyonların ön plana çıkarılmasında, yöresel lezzetlerin fark edilmesinde etkili bir araç konumundadır. Yerel coğrafyanın tarih, etnik farklılıklar, mutfak kuralları, yaygın tatlar, reçeteler ile yoğrulan gastronomi kimliği bölgenin bir destinasyon olarak belirlenmesinde önem arz etmektedir. Gastronomi turizmi ile sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü raporlarında turizm gelirlerini artırmada etkili bir faktör olduğu ileri sürülen gastronomi faaliyetlerinin belediyeler düzeyinde ne durumda olduğu ve kent turizmine katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak literatür taraması yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırma sorularına cevap aranmıştır. Farklı ölçeklerde 81 belediyenin gastronomi faaliyetlerinin ne olduğu ve kent turizmine katkısı verilere dayalı olarak analiz edilmiştir. Bulgular ışığında belediyelerin yemek kursları ile yöresel lezzetleri yaşattığı, bazı belediyelerin yemek kitabı yayımlaması ile yöresel lezzetlerin dünya ölçeğinde duyurulduğu, birçok belediye tarafından coğrafi işaretli ürün tescili yapıldığı, gastronomi turizmini tamamlayıcı nitelikte olan el sanatlarının yine belediyelerde açılan meslek kursları ile yaygınlaştığı ve tüm bu faaliyetlerin yerel ekonomiye belli bir oranda katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akkaya, Ayşenur, Ceyhun Can Özcan, (2019)” Türkiye’de Gastronomi Turizminin Ekonomik Etkilerinin İndeks Değerlendirmesi” Journal Of Social And Humanities Sciences Research, Vol: 6, No:32.

Beşirli, Hayati, “Yemek, Kültür ve Kimlik”, https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=87&Sayfa=156, (Erişim Tarihi: 16.03.2021).

Bonow, Madeleine, Paulina Rytkönen (2012), “Gastronomy And Tourısm As A Regıonal Development Tool – The Case Of Jämtland” Advances in Food, Hospitality and Tourism, Vol: 2, No:1.

Coğrafi İşaretler, www.ci.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10.04.2021)

Cömert, Menekşe ve Fügen Durlu Özkaya (2014), “Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt 2, Sayı 2.

Çalışkan, Osman (2013), “Gastronomic Identity in Terms of Destination Competitiveness and Travel Motivation”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 01, Yıl:1.

Çevik, Samet ve Melahat Yıldırım Saçılık (2011), Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, https://www.researchgate.net/publication/313652067_Destinasyonun_Rekabet_Avantaji_Elde_Etmesinde_Gastronomi_Turizminin_Rolu_Erdek_Ornegihttp://www.researchgate.net/, (Erişim Tarihi: 16.03.2021).

Danhi, Robert (2003), What is your country’s culinary identity? Culinology Currents, Winter.

David Hillel, Yaniv Belhassen, Amir Shani (2012), “What makes a gastronomic destination attractive? Evidence from the Israeli Negev”, Tourism Management, Vol. 2013, No.36, 2012, s. 209

Dünya Turizm Örgütü, https://www.unwto.org/sustainable-development/reports-oneplanet-stp (Erişim Tarihi: 10.04.2021)

Etimolojik Anlam, https://www.etymonline.com/search?q=GASTRONOMY, (Erişim Tarihi: 11.03.2021).

Eusabia B. Ondieki , Esther J. Kotut , Caroline K. Gatobu , Elizabeth M. Wambari (2017), “Gastronomic Identity: Role of the Environment and Culture on Culinary Tourism” African Journal of Tourism, Hospitality and Leisure Studies, Vol. 3 (1).

Fields, Kevin Ed. Anne-Mette Hjalager, Greg Richards (2002), “Demand fort he Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors” in Tourism and Gastronomy, New York.

Gastronomi,https://www.oed.com/view/Entry/77032?redirectedFrom=gastronomy&, (Erişim Tarihi: 11.03.2021).

Greg Richards, “The Role of Gastronomy in Tourism Development” https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/, (Erişim Tarihi: 22.03.2021).

Jaksa Kivela, John C. Crotts (2005), “Gastronomy Tourism: A Meaningful Travel Market Segment” Journal of Culinary Science & Technology, Vol. 4 (2-3), s.39-40.

Joan C. Henderson (2009), “Food Tourism Reviewed” British Food Journal, Vol. 111 No. 4, Emerald Group Publishing Limited.

Kivela, Jaksa ve John C. Crotts (2006), “Tourism and Gastronomy’s Influence on How Tourists Experience a Destination” Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol: 30, No:3.

Martins, Marco (2016), “Gastronomic Tourism and the Creative Economy” Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, Vol: 2, No:2.

McKercher, B, Fevzi Okumus ve Bendegul Okumus (2008), “Food Tourism as a Viable Market Segment: It’s all how you cook the numbers” Journal of Travel & Tourism Marketing, Cilt 25, Sayı 2.

Menekşe Cömert ve Fügen Durlu Özkaya (2014),“Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 02, Yıl:2.

Montagne, Prosper, Charlotte Turgeon (1977), Gastronome, The New Larousse Gastronomique, New York: Crown Publishers, s.364.

N. Ebru Karabağ Aydeniz, Sergio Taddonio, “Adaptive Reuse” Of Industrial Heritage For “The Experience Economy” Purpose In Historical City Center Of Ayvalık; Preservation Of An Old Olive Oil Factory As A Gastronomy Center”, Environment and Architecture, www.researchgate.net, (Erişim Tarihi:22.03.2021).

OECD (2014), “Tourism and the Creative Economy”, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing.

Ondieki Eusabi B., Esther J. Kotut, Caroline K. Gatobu, Elizabeth M. Wambari (2017), Gastronomic Identity: Role of the Environment and Culture on Culinary Tourism, http://onlinesciencejournals.com/index.php/ajthls/index 1, s.20. (Erişim Tarihi: 16.03.2021).

Richards, Greg (2002), “Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption?”, A.M. Hjalager, ve G. Richards, (Ed.), Tourism and Gastronomy, London, Routledge.

Rosario Scarpato, “Gastronomy as a tourist product: The perspective of Gastronomy Studies” www.academia.edu, s.104, (Erişim Tarihi: 31.03.2021).

Sandra Marıa Sanchez-Canizares, Toma´s Lopez-Guzman (2012), “Gastronomy As A Tourism Resource: Profile Of The Culinary Tourist” Current Issues in Tourism, Vol. 15, No. 3, s.229-242-243.

Sarıışık, Mehmet ve Gülçin Özbay (2015), “Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi” Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 2.

Scarpato, Rosario (2021), Gastronomy as a tourist product: The perspective of gastronomy studies, https://www.academia.edu/2496734/Gastronomy_as_a_tourist_product_The_perspective_of_gastronomy_studies , (Erişim Tarihi: 12.03.2021).

Şahin, Güven (2013), “Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15.

Turizm Şurası, https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/TR-204586/gastronomi-turizmi-komisyonu-sonuc-raporu.html, (Erişim Tarihi: 10.04.2021)

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC%86%C4%B1 , (Erişim Tarihi: 31.03.2021).

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC%86%C4%B1 , (Erişim Tarihi: 29.06.2022).

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, M. (2022). Türkiye’de Belediyelerde Örnek Gastronomi Turizmi Faaliyetleri. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 3(1), 14-31. Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/39

Sayı

Bölüm

Makaleler