TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal <div class="pkpFormField__heading"><strong>Uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. </strong></div> <div class="pkpFormField__heading"><strong>Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Yönetim ile ilgili hazırlanan uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. </strong></div> tr-TR vedatyilmaz1977@gmail.com (Vedat YILMAZ) mustafatat@msn.com (Muhammet Mustafa TAT) Fri, 29 Dec 2023 22:35:59 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Yerel Yönetim Ombudsmanlığı https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/66 <p><em>Devletlerin artan görev ve sorumlulukları son zamanların önemli sorun alanlarından birisidir. Nitekim artan sorumluluklar karşısında etkin ve verimli bir hizmet söz konusu olamamaktadır. Bu sorunu çözmede devletler yerel yönetimlerle yetki ve görev paylaşımı yoluna gitmişlerdir. Bu durum yerel yönetimlerin önemini günden güne artırmıştır. Önemi ve işlevi artan yerel yönetimlerin denetimi ise ayrı bir sorun yaratmıştır. Mevcuttaki denetim yöntemlerinin kendi bünyesindeki yetersizlikleri alternatif yöntem arayışlarını beraberinde getirmiştir.</em></p> <p><em>Ombudsmanlık kurumu böyle bir arayışın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çağdaş bir uygulama olarak kurulduğu günden beri gösterdiği başarıya paralel yayılımı da artan ombudsmanlık kurumunun farklı türleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en popüleri yerel yönetim ombudsmanlığıdır. Görev alanı sadece yerel yönetimlerle sınırlı olan yerel yönetim ombudsmanlığı, yerel şikayetleri çözmede önemli bir işlev görmektedir. Bu bakımdan klasik ombudsmanlık kurumunun yanında, sadece yerel yönetimlere yönelik şikayetlerle ilgilenen bir yerel yönetim ombudsmanlığının kurulması hem şikayetlere yönelik isabetli kararların alınması hem de etkin ve verimli bir denetim sisteminin tesis edilmesi bakımından önem arz etmektedir</em></p> Fevzi CAN Telif Hakkı (c) 2023 TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/66 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 Sessiz Göç https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/65 <p><em>Çalışmada Türkiye’de kırsal kesimde yaşayan kitlelerin zamanla çeşitli etkenlerden kaynaklı, sessiz bir şekilde kent merkezlerine göç ettikleri hususu araştırılacaktır. Ayrıca bu göç süreci ‘sessiz göç” kavramı ismiyle literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır. Çünkü göçün gerçekleşmesi sürecinde, göçmenin herhangi bir kamu kuruluşuna haber vermeden sessiz bir şekilde göç sürecini yapılmaktadır. Göç ile alakalı yapılan çalışmalar terör, doğal afetler vb. kaynaklı göçlerin dışında olan durumlarda, göçlerin genel anlamda bireylerin isteğini bağlı olarak sessiz bir şekilde yapılan göç türü olarak isimlendirilebilir. Örneğin terör kaynaklı göçler başta devlet olmak üzere, çevre tarafından sesli olarak duyulan göç türü kapsamında değerlendirilebilir. &nbsp;Ekonomik, kültürel ve sosyal nedenlerden kaynaklı zamanla yıpranan kırsal kesimin sessiz bir şekilde bulundğu yaşamdan bir bakıma gönüllü ve sessiz istifa yapmaktadır. Bu süreçte taşra insanlarının kent yaşam tarzına olan ilgi, göç sürecini tetikleyen önemli bir etmen olarak görülmektedir. Ayrıca kırsal doku ile kentsel dokunun kültürel ve ekonomik anlamda birbirinden farklı olduğu, göçü tetikleyen faktörlerin teşhis ve tedavisinin yapılmaması, önemli kentsel problemlerinin doğuracağı gözükmektedir. Kır dokusunun farklı bir yapıya sahip olan kent üzerinde aşılanması, aşı uyumsuzluğuna yol açabilmektedir. Bu durumun da zamanla yapılan göçlerin kent tarafından sindirilemesine neden olmaktadır. Sonuç olarak sessiz göç, kırsal kesimin, kendi isteğiyle ekonomik, kültürel ve sosyal koşulların doğurduğu zorluklar sonucu gerçekleştirmektedir.</em></p> Erol AKYILDIRIM Telif Hakkı (c) 2023 TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/65 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 Onuncu Yılında Gezi Parkı Olaylarını Yeniden Tartışmak https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/64 <p><em>Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin yakın siyasal tarihinde sosyo-politik bir gerçeklik olan Gezi Parkı Olayları’nın siyasal nedenlerini küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde tartışmaktır. Türkiye’nin yakın siyasal tarihinde bir sosyo-politik krize dönüşen Gezi Parkı Olayları süreci, küresel merkezli oluşumlar, bölgesel çapta başlayan “sivil itaatsizlik” eğilimi ve yetkililerin karar ve uygulamaları ile şekillenen kriz yönetimi etrafında tartışılacaktır. Yapılacak tartışmalar bağlamında olayların başlamasına ve devam etmesine akademik bir yaklaşım sergilenecektir. Olaylara ilişkin hazırlanan araştırma raporları, ikincil kaynaklar, resmi dokümanlar ve yazar tarafından yapılan etnografik gözlemler, nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel süreç analizi etrafında sunulacaktır.</em></p> <p><strong><em>Anahtar Kelimeler:</em></strong><em> Gezi Parkı Olayları, Türkiye, Sivil İtaatsizlik, FETÖ, Yeni Toplumsal Hareketler</em></p> Nihat SEYREK Telif Hakkı (c) 2023 TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/64 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 Nişâbûr Nişâbûr’da Tarım Ve Hayvancılık Faaliyetleri (X-XII.Yüzyıl) https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/68 <p>Ortaçağ dünyasında ekonominin dinamiğini tarım, hayvancılık ve ticaret faaliyetleri oluşturuyordu. Horasan Bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Nişâbûr; birçok tarım ürününün yetiştirildiği bir yerleşim merkezidir. Ayrıca geniş otlaklara sahip bir yerleşim merkezi olması nedeniyle hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Nişâbûr’un siyasi açıdan bir cazibe merkezi olmaya başlaması Tahirîlerin Horasan’da idareyi ele geçirmesiyle başlamıştır. Tahirîler’e başkentlik yaptıktan sonra Saffarîler zamanında da önemini korumuştur. Horasan bölgesinin Sâmânîlerin eline geçmesi ile birlikte Nişâbûr’un önemi daha da artmıştır. Nişâbûr; Gazneliler ve Selçuklular dönemlerinde de önemini hep korumuştur. Bu çalışmamızda Nişâbûr’un cazibe merkezi olmasını sağlayan nedenlerin başında gelen tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bütün yönleri ile incelemeyi hedeflemekteyiz. Bu nedenle bu çalışmamızda Nişâbûr’un; coğarfi sınırlarını, iklimini, nehirlerini, sulama kanallarını, dağlarını, yerleşim yerlerini, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, tarım ve hayvancılığın Nişâbûr’un ticaretindeki yeri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız. Bu bilgilerde dönemin coğrafyacılarının, seyyahlarının ve tarihçilerin kaynaklarına dayanarak verilecektir.</p> <p><strong>Anahtar Kelimeler</strong>: Horasan, Nişâbûr, Sâmânîler, Tarım, Hayvancılık.</p> Alparslan KILINÇ- Mithat ÇELİK Telif Hakkı (c) 2023 TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/68 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme, Atama Ve Yetiştirme Sorunları https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/70 <p>Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki eğitim kurumlarına yönetici seçme, atama ve yetiştirme sistemini incelemek ve bu sistem ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu çalışma betimsel tarama modeli perspektifinde yürütülmüş ve konunun özüne ulaşmak için geliştirilmiştir. Çalışma grubu;&nbsp; resmi eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapan 30 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen sorulardan oluşturulmuş görüşme formu kullanılmış ve toplanan veriler birbirinden bağımsız olarak yapılan çalışmaların derinlemesine incelenmesi yöntemine tabii tutulmuştur. Bu çalışmada bulunan katılımcıların düşüncelerine göre ülkemizde eğitim kurumlarına yönetici yetiştirmek için bir sistemin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Eğitim kurumu yöneticilerinin eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin içinden belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim Fakültesi Lisans düzeyinde eğitim yöneticisi yetiştirilmelidir. Ülkemizde eğitim kurumlarına eğitim yöneticisi yerleştirme sisteminin yetersiz olduğu, yazılı sınav ve mülakatların yabancı dil seviyesinin ölçülmesine imkân tanımadığı, eğitim yöneticisi seçmede başarılı olunmadığı saptanmaktadır. Mutlak bir çözüme kavuşmak için eğitim yönetimi alanında tecrübeye sahip yetkin komisyonlar tarafından adaletli bir değerlendirme yapılmalıdır. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme, Atama ve Yetiştirme de bütünsel bir yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarına yönetici seçmede şeffaflık ilkesi dâhilinde adil bir sistem gerçekleştirilmesi gerektiği görüşü ifade edilmektedir. Yönetici atama sisteminde yansız, şeffaf bir şekilde gözlemlenebilen performansa dayalı ölçütlerin bulunması, eğitim kurumları yöneticilerinin yasal haklarının ve özlük haklarının düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.</p> Serkan AKMEŞE- Ümit SARIKUŞ- Hakan KABAK Telif Hakkı (c) 2023 TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/70 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000