Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları: Erbaa (Tokat) Belediyesi Örneği

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yerel Yönetimler- Gençlik- Gençlik Politikaları

Özet

Yerel yönetimler yönetim sistemimizdeki politikaların, anlayışların ve en önemlisi merkezi yönetimde yer alacak siyasetçilerin gelişmesinde bir birikim okulu olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerdeki siyasi tecrübelerin geri bildirimi hem hızlı olmakta hem de uygulanan politikaların doğruluk skalası daha reel ölçülebilmektedir. Bu bakımdan yerel yönetimlerce uygulanan politikalar parçalar halinde birleştirildiğinde ulusal politikaların yansımasını oluşturmaktadır. Toplum içinde dinamik yapısı ile önemli bir konumda olan gençlik kitlesi de üzerine çokça politik söylem ve proje vaat edilen bir gruptur. Yerel yönetimlerde bu kitleye karşı kayıtsız kalmamakta ve bir ülkenin gençlik politikasının yansıması olan makro sonuçlar için mikro bir uygulama atölyesi görevi ifa etmektedirler.  Bu çalışmada, ülkemizi ve dünyamızı yakından ilgilendiren ve büyük bir potansiyel olarak görülen gençlik kitlesinin, yerel yönetim birimleri arasında bulunan Erbaa Belediyesi politikalarına yansımalarını, bu politikalar kapsamındaki faaliyetlerin türlerini, faaliyetlere katılım istatistiklerini ve gençlik politikaları sorumluluğunda gerçekleştirilen faaliyetlerin meydana getirdiği etkiler tartışılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

ARSLAN, Cihan (2009), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve 2004 Sonrası Yerel Yönetim Reformu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

BARAN, Aylin Görgün (2013), “Genç ve Gençlik: Sosyolojik Bakış”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 5-25.

BİLGİÇ, Veysel (2007), “Türk Yerel Yönetimlerin Tarihi Gelişmeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Kamu Yönetimi Yazıları,. (Ed. Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Şen), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.100- 110.

BOZKURT, Ömer, Ergun, Turgay, Sezen, Seriye (2008), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara.

ÇELİK, Vasfiye, Çelik, Fikret, Usta Sefa (2008), “Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, ss. 87-104.

ÇİÇEK, Yeter (2014), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yerel Yönetimler”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Nisan, ss.53-64.

DENSTAD, Finn Yrjar (2014), Gençlik Politikaları Kılavuzu, (Çev. Hale Akay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

DOĞAN, O., Kenar, C., Diker, D., Kaman, M., Doğan, K., Deniz, O. (2003), “Gençliğe Bakış” Çalışması Final Raporu, Dünya Bankası Türkiye Bürosu.

DÜNYA BANKASI (2007), “Youth Policy: Doing it and getting it right (Gençlik Politikası: Uygulamak ve Doğru Uygulamak)”, Dünya Değerlendirme Raporu, Dünya Bankası Türkiye Bürosu, Ankara.

ERBAA Belediyesi Faaliyet Raporu, 2014- 2019, https://erbaa.bel.tr/Site/faaliyet-raporlari.

ERYILMAZ, Bilal (2010), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI (2013), Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, Ankara.

GÖRMEZ, Kemal (1997), Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, Ankara.

KEKLİK, Nihat (1987), Felsefenin Temel İlkeleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.

KELEŞ, Ruşen (2016), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul.

KOÇAK, Süleyman Y., Ekşi, Ali (2010), “Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinden Türkiye’de Yerel Yönetimler” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Mayıs, ss. 295-307.

KULAKSIZOĞLU, Adnan (1990), “Gençlik Çağı ve Ülkemizde Gençlik Sorunları”, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 2, ss. 133- 144.

STOKER, Gerry (1991), The Politics of Local Government, Macmillan, Second Edition, London.

TORTOP, Nuri (1992), “Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı:3, ss. 3-6.

TÜİK, (2021), https://data.tuik.gov.tr/.

TÜİK, (2022), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2021-45634.

ÜNAL, Feyzullah (2011), “Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, Ağustos, ss. 241-248.

WILLIAMSON, Howard (2002), Supporting Young People in Europe, Principles, Policy and Practice, Councile of Europe, Strasbourg.

YAZICI, Erdinç (2001), Üniversite Gençliğinin Sosyo- Kültürel Profili Üzerine Bir Alan Araştırması: Gazi Üniversitesi Örneği, G.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara.

YILDIRIM, Uğur, Göktürk, İsmail (2008), “Toplumsal Sorunların Çözümünde Yeni Belediyecilik Anlayışı: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı”, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Erkam Matbaası, s.237- 256.

http://www.erbaa.gov.tr/ tarihi, 15/04/2022.

http://www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch =&Tur=1&Tertip=5&No=5393, 18/07/2017.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKAY, H. (2022). Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları: Erbaa (Tokat) Belediyesi Örneği . TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 3(1), 32-43. Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/42

Sayı

Bölüm

Makaleler